Cô Lan upweb

ThS. NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

  • Cử nhân giảng dạy của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Thạc sĩ tiếng Anh chuyên ngành phương pháp giảng dạy tại đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Là giảng viên tiếng Anh giảng dạy trong trường Đại học Xây dựng