thay john

Thầy John Creevy

  • Bằng cử nhân ngôn ngữ học chuyên ngành Creative Writing
  • Chứng chỉ giảng dạy CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages – Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng ngôn ngữ khác).